Web Sitesi Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Simzet Yazılım ve Otomasyon Teknolojileri Limited Şirketi ("Simzet") olarak, siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (hep birlikte "KVK Mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu İnternet Sitesi Ziyaretçilere Yönelik Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni"), Simzet tarafından yönetilen https://pozitifofis.com.tr internet sitesi ("İnternet Sitesi") aracılığıyla, kişisel verilerinizi veri işleyen sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik aldığımız tedbirler ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza göz atmanızı öneririz.

Simzet Hangi Kişisel Verilerinizi İşler?

İşlem Güvenliği BilgileriMAC numarası, IP adresi, İnternet Sitesini ziyaretinize ilişkin bağlantı bilgileri (başlangıç ve bitiş saati)
Kimlik BilgileriAd-soyadı (Yalnızca İnternet Sitesinden şirketimize iletişim bilgilerinizi göndermeniz halinde elde edilmektedir.)
İletişim BilgileriTelefon numarası ve e-posta adresi (Yalnızca İnternet Sitesinden şirketimize iletişim bilgilerinizi göndermeniz halinde elde edilmektedir.)
Talep ve Başvuru BilgileriTarafımıza ilettiğiniz talep ve başvurularınızın içeriği ve form içerisinde paylaştığınız diğer bilgileriniz (Yalnızca İnternet Sitesinden şirketimize iletişim bilgilerinizi göndermeniz halinde elde edilmektedir.)

Simzet, Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

İnternet Sitesi üzerinden tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel VerilerinizKişisel Veri İşleme SüreciDayanılan Hukuki Sebepler
İşlem Güvenliği Bilgileri5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, internet kullanımına ilişkin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası.Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a) Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Talep ve Başvuru BilgileriSimzet'e iletmek istediğiniz talep ve başvuruların form üzerinden kayıt altına alınması, Talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması. Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel VerilerinizAktarımın AmacıAlıcı GrubuDayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Talep ve Başvuru BilgileriHukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyeti kapsamında talep ve şikayetlerinizin kayıt altına alınması, incelenmesi ve sonuçlandırılması, Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi. Yetkili Kişi, Kurum ya da KuruluşlarKişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a) Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)
Simzet'in sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı, bulut ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil iş ortaklarımızdan destek alınması, Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İş OrtaklarıKişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerinizin KVKK'nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi:

  • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresimizi kullanarak,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi vasıtasıyla güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla,
  • Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak, Yenişehir Mh. Kardeşler Cd. Tekno Kent Arge No:7/2 Merkez/Sivas adresine gönderebilirsiniz.

Simzet, KVKK'nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad - soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler İnternet Sitesi üzerinden görüntülenebilecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

  • Görüşmeyi Bitir
Demo Talep Formu
Uzman müşteri temsilcilerimiz tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde 0 (212) 955 00 58 no'lu telefondan canlı demo sunumu yapılmak üzere aranacaksınız. Lütfen bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.