Kullanıcı Sözleşmesi (Bulut)

1. Taraflar ve Tanımlar

1.1. İş bu sözleşme; Simzet Yazılım ve Otomasyon Teknolojileri Limited Şirketi ("Şirket" olarak anılacaktır) ile yazılım hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi ("Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

1.2. Sözleşmeye konu olan ve Şirket'in Kullanıcı'ya üzerinden sunmuş olduğu "Pozitif Ofis" isimli Ürün, işbu sözleşmede "Yazılım" olarak anılacaktır.

1.3. Sözleşmeye konu Yazılım hizmetleri arasında yer alan ve www.pozitifofis.com.tr adresinde yayınlanmakta olan güncel Yazılım paketleri işbu sözleşmede "Paket" olarak anılacaktır.

1.4. Şirket'in teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısı tedarikçisi olan yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan "OVHcloud" isimli bulut yedekleme hizmeti, işbu sözleşmede "Bulut" olarak anılacaktır.

1.5. Yıllık lisans yenileme yapılması gereken ürün ve hizmetler Ömür Boyu Lisans kapsamına girmemektedir. Yıllık lisans yenileme yapılması gereken bu ürün ve hizmetler fiyat teklifinde belirtilecektir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Yazılım'dan faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

2.2. Sözleşmenin konusu Şirket ile Kullanıcı arasında Kullanıcı tercihine göre Yazılımın lisansının yıllık kullanımının veya ömür boyu kullanımının satın alımını içermektedir. Kullanıcının tercih ettiği satın alım yöntemine göre Sözleşme hükümleri cari olacaktır. İşbu sözleşme tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir ve Yazılım için barındırma, kullanma ve satış sonrası verilen hizmetleri içerir.

2.3. İşbu sözleşme, Şirket'in geliştirmiş olduğu Yazılım'ın Kullanıcı'ya kurulumunun yapılmasını ve söz konusu yazılıma erişimini kapsamaktadır. Kullanıcı tarafından Yazılım üzerinden işlenen veriler, Bulut'a kaydedilip yedeklenecektir.

2.4. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ve beyan eder. Şirket, işbu sözleşmede bahsi geçen şartlar altında Yazılım'ı, Kullanıcı'nın kullanımına sunmayı taahhüt eder.

2.5. Şirket tarafından Kullanıcı'ya sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

2.6. Şirket, kullanım süresinden bağımsız Yazılım'ın tek sahibidir. Yazılımın telif hakların ilişkin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

3. Tarafların Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, Yazılımı kendi şahsı için satın alması halinde 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.2. Kullanıcı'nın Yazılım'a bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3. Kullanıcı, Yazılım'ın gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından sorumlu olacak olup, Yazılım üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya ait olacaktır.

3.4. Kullanıcı, Yazılım hususunda şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu 24 saat içerisinde Şirket'e bildirecektir.

3.5. Kullanıcı, Yazılım'dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme'yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Yazılım'a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.6. Kullanıcı, Yazılımı işbu Sözleşmede düzenlenen şartlar dahilinde yükleyebileceğini, çalıştırabileceğini ve kullanabileceğini, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerini ihlal etmesi halinde Şirket'in her zaman kullanımı ve Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı askıya alma, iptal etme ve fesh etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Kullanıcı, Yazılım'dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme'yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Yazılım'a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.8. Kullanıcı, yazılım süresi boyunca Şirket'in talep ettiği bilgi, evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Kullanıcının gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı Şirket sorumlu tutulamaz.

3.9. Kullanıcı, Yazılım üzerinde oluşturduğu şifre ve kullanıcı bilgilerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, paylaşamaz. Kullanıcı'nın şifresinin ele geçirilmesi ve bir başkasının aynı şifre ile işlem yapması halinde doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirkete karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirketin her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.10. Kullanıcı, Yazılım'ın kendisi tarafından kullanılacağını ve kullanım hakkını ve onayladığı sözleşme ve sair metinlerde yer alan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Kullanıcı, Yazılımı ve/veya Yazılımı kullanmak için gerekli etkinleştirme anahtarını/parolayı/ve sair araçları ödünç veremez, kiralayamaz, bedelli veya bedelsiz olarak herhangi bir ad altında üçüncü kişilere kullandıramaz, yeniden satamaz. Aksi halde, Şirketin uğrayacağı her türlü zararı herhangi bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. Kullanıcı, Yazılım'ın kullanımı için gerekli olan teknik ve fiziksel yeterliliklere sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Yazılım'ın kullanılması esnasında veya satın alımdan sonra gerekli teknik veya fiziksel donanıma/ortama sahip olmadığı veya sahip olduğu teknik donanımda/fiziksel ortamda bir aksaklık olduğu gerekçesiyle Şirketten ücret iadesi ve sair hak ve taleplerde bulunamaz.

3.13. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında sahip olduğu hakları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemeyeceğini, Yazılımı yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuata, etik ve ahlak kurallarına uygun kullanacağını, Şirket tarafından kendisine verilen birden fazla kullanıcı hakkı var ise bu sayıdan fazla kullanıcı kopyası oluşturamayacağını, aksi halde, Şirket'in uğrayacağı her türlü zararı herhangi bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14. Kullanıcı, Yazılım üzerinde oluşturduğu şifre ve kullanıcı bilgilerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, paylaşamaz. Kullanıcı'nın şifresinin ele geçirilmesi ve bir başkasının aynı şifre ile işlem yapması halinde doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirkete karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirketin her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.15. Kullanıcı, Yazılım'a girmiş olduğu içeriğin doğruluğundan kendisi sorumludur. Hatalı içerik girişinden kaynaklı yanlış hesaplama veya paylaşımlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

3.16. Kullanıcı tarafından Yazılım'a yüklenen ve Yazılım'da paylaşılan her türlü bilgi, belge ve evrak Kullanıcı'nın mülkiyetinde olup paylaşılan içeriğe ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.

3.17. Kullanıcı, Yazılım alt yapısı üzerinden göndermiş olduğu SMS ve E-Postaların içeriğinden kendisi sorumludur. Söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dâhil olmak üzere Yazılım amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır.

3.18. Kullanıcı, Yazılıma kendi belirlemiş olduğu kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaktadır. Şifre güvenliğinden münhasıran Kullanıcı sorumlu olup, kolay tahmin edilebilir bir şifre tanımlamamalı, e-posta adresinin çalınması durumunda derhal Şirket'e bilgi vermeli, ortak kullanılan bilgisayarlardan Yazılım'a giriş yapması durumunda işlemlerinin bitiminden sonra mutlaka çıkış yapmalıdır. Belirtilen durumlardan kaynaklı olası bir veri kaybı, içerik girişi vb. durumlarından Şirket sorumlu değildir.

3.19. Kullanıcı tarafından Yazılım'da paylaşılan içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, içeriğin doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

3.20. Kullanıcı, Şirket tarafından üretilen Yazılım'da kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Şirket'e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı'nın, yukarıda zikredilen telif haklarının ihlali halinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre sorumluluğu söz konusu olacaktır.

3.21. Şirket, Kullanıcı'nın satın almak istediği Yazılım'ı belirlenen server/ana bilgisayarlara kurmak ve gerekli eğitimleri vermekle yükümlüdür. Eğitim süresi ve kapsamı, Şirket tarafından Kullanıcının satın aldığı paket, ek modüller ve kullanıcı sayısına göre fiyat teklifinde belirlenecektir.

3.22. Yazılım'a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı'nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek, fiyat teklifinde belirlenmiş olan maddi ve hukuki şartlar çerçevesinde Şirket yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır. Eğitim programları doğrudan yazılımı kullanan kişilerle sınırlı tutulacaktır.

3.23. Şirket, Kullanıcı tarafından talep edilen ve Şirket tarafından da uygun görülen ek geliştirmeler (kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri yapacağını beyan eder. Şirketin söz konusu ilave ve düzenlemeler için ücret isteme hakkını haizdir.

3.24. Kullanıcı, iş süreçlerini yazılımsal olarak entegre etmekle yükümlü olup, istenilen işleyişin yerine getirmesiyle yükümlüdür.

3.25. Kullanıcı, Yazılım'ı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Yazılım'a ilişkin olarak öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Yazılım'ı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.26. Kullanıcı tarafından yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından hukuka veya kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan Şirket hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcı, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Şirket'in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.27. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme, Yazılım kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme'yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket'in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı'dan talep hakkı saklıdır.

4. Şirketin Sorumluluk Alanı

4.1. Şirket, Yazılım'a özgü işlevlerin en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermekle birlikte, Yazılım'ın tümüyle kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının genel ve/veya özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şekilde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

4.2. Şirket, Yazılım'a ilişkin donanım veya işletim arızasından, telif hakkı Şirket'e ait olmayan veri tabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden virüs bulaşmasından, siber saldırılardan ve benzer çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

4.3. Şirket, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti edemez. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından Kullanıcı sorumludur.

4.4. Kullanıcı, Yazılım'ın gerekli asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanılacağının ve gerekli bu donanımların uygulama kullanıcılarının kendisinin temin edeceğini, Şirket'in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Şirket'in sorumluluk sınırının Sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder.

4.5. Şirket, Yazılım'ın yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan kazanç veya kayıplardan sorumlu değildir.

4.6. Kullanıcı, doğrudan veya dolaylı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanacak tüm ihtilaflarda Şirketten talep edebileceği her türlü tazminat miktarının Yazılım ücreti ile sınırlı olduğunu kabul eder.

4.7. Şirketin söz konusu Yazılım hizmeti kapsamında göstermiş olduğu faaliyetleri sona erdirmesi veya faaliyet sahasını değiştirmesi halinde Şirketin işbu sözleşme kapsamında sorumluluğu sona erecektir. Bu koşulda, Şirketin Kullanıcıya sözleşmeden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

4.8. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kullanım hakkı aldığını, üretkenlik, iş gelir ve/veya kar kaybı, Yazılım'ın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar konularında Şirket'in hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve Şirketin bu zararları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen kabul eder.

5. Gizlilik ve Güvenlik

5.1. Hem Kullanıcı hem de Şirket birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.2. Kullanıcının, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin ve veri tabanlarında kayıtlı bilgilerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan Şirket mesul değildir.

5.3. Şirket'in Kullanıcıya uzaktan veya yerinde destek hizmeti sağlaması durumunda Şirket yetkililerinin Kullanıcı sistemine girişi için gerekli olan bilgileri Kullanıcının verme yükümlülüğü vardır. Bu halde Kullanıcı, Şirket yetkililerinin bu desteğine yönelik açık rıza vereceğini taahhüt etmektedir.

6. Tebligatlar

6.1. Taraflar, yasal tebligat adreslerindeki vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya elektronik tebligat yolu ya da iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Telif Hakları

7.1. Yazılım'a ait her türlü telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K. Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmış olup, münhasıran Şirket'e aittir. İşbu Sözleşmede düzenlenen hakları haricinde hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler eylemin anılan kanunlar ve ilgili içtihat hükümleri uyarınca cezai yaptırıma sahiptir. Kullanıcı, hiçbir suretle Yazılım'a ait kaynak kodunu, kısmen veya tamamen parçalara ayıramaz, sırasını bozamaz ve farklı çeşitlerde yararlanamaz.

8. Kişisel Verilerin Korunması

8.1. Taraflar, işbu Sözleşme'nin ifası amacı ile diğer Taraf'ın temsilcilerinin ya da çalışanlarının kimlik ve iletişim verisi gibi kişisel verilerinin işleneceği konusunda mutabıktır ve her bir Taraf, kendi çalışan, temsilcileri ve müşterilerini bu konuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şekilde aydınlatacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda her bir Taraf veri sorumlusu olarak işleyeceği bu kişisel veriler bakımından, diğer Taraf çalışanını ya da temsilcini veya müşterilerini ilk temasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şekilde aydınlatacağını kabul ve beyan eder.

8.2. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için Taraflar gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almayı taahhüt eder. Kullanıcı, Yazılım kapsamında işleyeceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, veri işleyen olarak ilgili kişilere Yazılım kapsamında işleme faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür ve ilgili kanun ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

8.3. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile yalnızca işbu Sözleşme'nin ifası amacı ile sunulan Yazılım vasıtasıyla vereceği hizmetler kapsamında, veri işleyen olan Kullanıcı tarafından işlenen kişisel verilerin Bulut'a yedeklenmesi hizmetini verecek ve kural olarak hizmetlerin ifası amacı haricinde, içeriğe ve dahilindeki kişisel verilere erişimi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Şirket tarafından kişisel verilerin Sözleşme'nin ifası amacı dışında işlenmesi, 3. Kişilerle paylaşılması, reklam, satış ve benzeri amaçlarla kullanılması söz konusu olmayacaktır.

8.4. Şirket, kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda açıkça yetkilendirildiği haller veya bu tür verilerin açıklanmasının kanun, yönetmelik dahil mevzuat veya idari makam kararları ve/veya Sözleşme'nin gerektirdiği haller dışında, üçüncü kişilere hiçbir zaman açıklamayacak ve aktarmayacaktır.

8.5. Şirket, ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendi kişisel verilerine ilişkin olarak çeşitli haklarının bulunduğunun farkındadır. İlgili kişilerin bu hakları kullanmaları halinde, buna ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde Kullanıcı'nın bu kapsamda ileteceği talepleri dahilinde işlem yapacağını beyan ve taahhüt eder.

8.6. Şirket, işbu sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu "KVKK" ve ilgili mevzuata, ''Kişisel Veriler Aydınlatma Metni"ne ve ''Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası''na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. Şirket, Kullanıcı'ya Yazılım üzerinden erişilen bulut tabanlı uygulamaları sunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcı, bu uygulamaların içerisine yükledikleri İçerikler'den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Şirket KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatını haizdir.

8.7. Kullanıcı, kendi hesabındaki içerikler'i diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan Şirket'in herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Şirket, Kullanıcı'nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Şirket'in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.

8.8. Kullanıcı, kendisine aktarılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veya yetkili kurumlardan ya da ilgili kişilerden gelen talepler hakkında bu durumun öğrenilmesinden itibaren 24 saat içerisinde Şirket'in elektronik tebligat adresine tebliğ yapmak veya noterden ihtarname tanzim etmek suretiyle bilgilendirme yapmalıdır.

8.9. Kullanıcı, bu başlık altında düzenlenen hükümlere aykırı hareket etmesi halinde bu sebeple Şirket'in uğradığı tüm zarar ve ziyanları (ör. ödenmek zorunda kalınan tazminat, idari para cezası) nakden ve defaten Şirket'e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10. Kullanıcı, Yazılım yüklendikten sonra kişisel verileri işlenen çalışanlarına ve 3. kişilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Sorumluluğun Kısıtlanması

9.1. Yazılım kapsamındaki sair içerikler "OLDUĞU GİBİ" sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket'in Yazılımdaki içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket'in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Yazılım'ın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Yazılım'ın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Yazılım'a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Yazılım'a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

9.2. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli güvenlik politikalarına ve usullerine uymakla beraber, içerik kaybının yaşanması durumunda yaşanan içerik kaybından sorumlu değildir.

9.3. Yazılım üzerinden Şirket'in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

9.4. Kullanıcı, Yazılım üzerinden sunulan verilere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı'ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

9.5. Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Yazılım'ın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, kişisel veri ihlalleri, içerik, Yazılım'ın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket'i beri kıldığını kabul eder.

9.6. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Yazılım'ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket'in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

10. Kullanma Lisansı Kapsamı

10.1. Kullanıcı, Şirket tarafından www.pozitifofis.com.tr adresinde yayınlanmakta olan güncel Yazılım paketlerinden kendi işletmesinin ihtiyaçlarına uygun olanı seçecektir.

10.2. Kullanım lisansı, anlaşmada belirtilen kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, Bulutta kaydedilmesi ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.

10.3. Kullanıcı, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz.

10.4. Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı Şirkete'e aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

10.5. Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.

10.6. Taraflar, Şirket'in işbu sözleşme konusu Yazılım üzerinde Kullanıcı'ya yalnızca "kullanım lisansı" verdiğini, Kullanıcı'nın üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar konularında Şirket'in hiçbir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

10.7. Yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veri tabanı ve ağ yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek Şirket'in görev ve sorumluluğunda değildir.

10.8. Yazılım, Kullanıcı tarafından Ömür Boyu Lisans şeklinde veya Yıllık Lisans Kullanımı şeklinde satın alınabilmektedir. Kullanıcının tercih etmiş olduğu satın alım yöntemine göre kullanma lisansının kapsamı değişiklik arz etmektedir.

10.9. Yazılım Kullanıcı tarafından Yıllık Lisans kullanımı şeklinde satın alındığında Yıllık Destek Hizmeti satın alım ile birlikte Şirket tarafından veya Şirket'e bağlı kuruluşlar tarafından verilecektir. Kullanıcı sözleşme süresi bittiğinde Yıllık Lisans kullanımını yenilemesi halinde Yıllık Destek Hizmeti her yenilenen sözleşme yılında yine Şirket tarafından sağlanacaktır. Buna ek olarak Yıllık Lisans Yenileme'ye ilişkin koşul ve düzenlemeler, Şirket tarafından Kullanıcıya fiyat teklifi ile birlikte sunulacaktır. Şirket, yıllık kullanma lisansı bittiği tarihteki güncel fiyatlar üzerinden kullanıcıya teklif yapma hakkını haizdir.

10.10. Yazılım, Kullanıcı tarafından Ömür Boyu Lisans şeklinde satın alındığında ilk sözleşme yılı için "Yıllık Destek Hizmeti" ücretsizdir. İlk yıldan sonra "Yıllık Destek Hizmeti" ayrıca satın alınabilir. Buna ek olarak Yıllık Destek Hizmeti'ne ilişkin koşul ve düzenlemeler, Şirket tarafından Kullanıcıya fiyat teklifi ile birlikte sunulacaktır.

10.11. Sözleşmenin Ömür Boyu Lisansın satımı şeklinde olduğu durumlarda, Bir pakete ek olarak E-Dönüşüm modüllerinden herhangi biri satın alınırsa; yıl içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yasal değişikliklerin, buna bağlı olarak yazılımda yapılacak güncellemelerin, tüm bunların sisteminize sağlıklı şekilde entegrasyonunun ve herhangi bir veri kaybı yaşamadan hizmet sürekliliğinin hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için "Yıllık Destek Hizmeti" satın alınması gereklidir. Yıllık Destek Hizmeti olmadan E-Dönüşüm hizmetleri verilememektedir.

10.12. Ömür Boyu Lisans satın alındığı durumlarda, Ömür Boyu Lisans kapsamına girmeyen ve Kullanıcı tarafından her yıl güncel ücreti ödenerek yenileme yapılması gereken ürün ve hizmetler fiyat teklifinde belirtilecektir.

10.13. Yıllık Lisans Kullanımının satımı şeklinde Sözleşme akdedildikten sonra sözleşme süresi dolduğunda Kullanıcı tarafından Yıllık Lisans Yenileme yapılmalıdır. Söz konusu hizmetin yenilenmesine ve kullanımına ilişkin koşul ve şartlar güncel piyasa şartları da göz önünde bulundurularak Şirket tarafından Kullanıcıya fiyat teklifinde belirtilecektir.

10.14. Ömür Boyu Lisansın satımı şeklinde Sözleşme akdedildikten sonra Yıllık Destek Hizmetinin süresi dolduğunda "Yıllık Destek Hizmeti" ve "Bulut Sunucu" hizmeti otomatik olarak sonlanır. Söz konusu hizmetlerin yenilenmesine ve kullanımına ilişkin koşul ve şartlar güncel piyasa şartları da göz önünde bulundurularak Şirket tarafından Kullanıcıya fiyat teklifinde belirtilecektir.

11. Fikri ve Sınai Haklar

11.1. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.

11.2. Şirket tarafından temin edilen yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı ve telif hakları Şirkete'e ait olmayan veri tabanı, işletim sistemi ve iletişim ağı yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran Kullanıcı sorumludur.

11.3. Yazılım üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket'e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı'ya Yazılım'ı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Yazılım'a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Yazılım'a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı'ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

11.4. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Yazılım'ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, hakkına sahip değildir. Yazılım'a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket'in açık izni olmaksızın kesinlikle yasaktır.

11.5. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket'in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

12. Süre, Yürürlük ve Yenilenme

12.1. Sözleşme, işbu Sözleşmeyi dikkatli bir şekilde inceleyerek onaylanmasıyla yürürlüğe girmektedir. Kullanıcı'nın Yazılım içerisindeki Lisans hakları sona erene kadar Sözleşme yürürlükte kalır. Yazılım içerisinde yer alan Lisans haklarının bitmesi halinde Sözleşme kapsamındaki hizmet verilmiş sayılır. Sözleşme, Kullanıcı'nın Yıllık Lisans kullanımını yenileme talebi olması durumunda yeni anlaşma tarihindeki güncel fiyatlar üzerinden yenilenerek devam eder. Kullanım Lisansının Ömür Boyu satın alındığı durumlarda Lisans Yenileme yapılması gerekmemektedir. Ömür Boyu Lisans Dışında Kalan Ürün ve Hizmetlerin ise yıllık olarak yenilenmesi gerekmektedir.

13. Sürüm / Versiyon Değişimi

13.1. Şirket, Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Yazılım üzerinde ve Yazılım'a ait bilgi, belgelerde her türlü değişiklik yapma, Yazılım'ın yeni versiyonunu ve sürümlerini çıkarma, yazılım üzerinde özellik ekleme veya çıkarma, değişiklik yapma hakkında sahiptir.

14. Cayma Hakkı

14.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/ğ maddesi uyarınca; elektronik ortamda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde Kullanıcı'nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Şirket tarafından, Kullanıcı'nın kullanmış olduğu Yazılım'lara ilişkin ücret iadesi yapılması mümkün değildir.

15. Uyuşmazlıkların Halli ve Uygulanacak Hukuk

15.1. İşbu Sözleşme hükümleri ve uygulamasına Türk Hukuku uygulanacaktır.

15.2. Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Sivas İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri yetkilidir. Kullanıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, mer'i mevzuatın öngördüğü parasal sınırlar dâhilinde, Yazılım'ı satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sivas İcra Müdürlükleri ve Mahkemesine yapabilir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde Sivas Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16. Fesih

16.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından dikkatlice okunup, onaylanarak yürürlüğe girmekte olup, Kullanıcı Sözleşmesi herhangi bir nedenle fesh edilinceye kadar yürürlükte kalmaktadır.

16.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi:

16.2.1. Şirketin Yazılım'ı herhangi bir neden ile imha etmesi ile,

16.2.2. Kullanıcı'nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerini ihlal etmesi halinde,

16.2.3. Kullanıcının Lisansın Yıllık Kullanımının satın alındığı durumda, yıllık kullanım lisansını yenilememesi halinde,

16.2.4. Kullanıcı'nın Satış Sözlemesi'nde yer alan Yazılım ücretini ödememesi halinde, fesh edilecektir. Bu halde, Kullanıcı elinde bulunan Yazılım ve Yazılım'a ait her türlü bilgi ve belgeyi sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın tüm kopyaları ile birlikte silmekle yükümlüdür.İşbu Sözleşme hükümleri, Tarafların, yukarıda tamamen mutabık kalınan hüküm ve şartlar doğrultusunda, usulüne uygun şekilde, Sözleşme'yi imzalamaya yetkili temsilcileri vasıtasıyla, fiyat teklifindeki koşul, şart ve hükümler de dahil olacak şekilde okunup, anlaşılıp, imzalandığı, fiyat teklifindeki ücretin ödendiği ve Kullanıcı tarafından imzalanmış fiyat teklifinin Simzet'e matbuu veya e-mail yoluyla iletildiği tarihte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, imzalamış olduğu teklifi, 3 (üç) iş günü içerisinde Simzet'e matbuu veya e-mail yoluyla iletecektir.

İşbu sözleşme fiyat teklifinin kullanıcı tarafından imzalanıp Simzet'e matbuu veya e-mail yoluyla iletildikten ve fiyat teklifindeki ücret ödendikten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde Kullanıcı'nın belirtmiş olduğu e-mail hesabına gönderilecektir.

  • Görüşmeyi Bitir
Demo Talep Formu
Uzman müşteri temsilcilerimiz tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde 0 (212) 955 00 58 no'lu telefondan canlı demo sunumu yapılmak üzere aranacaksınız. Lütfen bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.